<a href="https://www.livechatinc.com/chat-with/12226866/" rel="nofollow">Chat with us</a>, powered by <a href="https://www.livechatinc.com/?welcome" rel="noopener nofollow" target="_blank">LiveChat</a>

DOKUMENT Z ZASADAMI

PRZESTĘPSTWA I ZAKŁÓCANIE PORZĄDKU (W TYM OSZUSTWA I PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY)

SEKCJA 1 — DOŚWIADCZENIE

Dyrektor Grupy Dux N.V. (zwaną dalej „Firmą”) ma duże doświadczenie w zabezpieczaniu biznesu gier przeciwko nadużyciom kryminalnym oraz wprowadzaniu szerokiego zakresu procesów, procedur oraz szkoleń dla załogi zapobiegających oszustwom i praniu brudnych pieniędzy.

Wspieranie przyszłych procesów szkoleniowych będzie czerpać wiedzę ze wskaźników przedstawionych w Ustawie o środkach pochodzących z przestępstw i prania brudnych pieniędzy, zwykle wykrywanych w środowisku gier, a przede wszystkim w środowisku nieuczciwych transakcji „bez karty”.

Dyrektor jest w pełni świadomy wszystkich aspektów Ustawy o środkach pochodzących z przestępstw i swoich obowiązków, jak również jest właściwą osobą do przekazywania wiedzy na temat środków i wymagań związanych z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy, pracując w dużych środowiskach biznesu gier zdalnie i nie tylko.

SEKCJA 2 — ZAPOBIEGANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY I OSZUSTWOM

Środowisko gier jest często celem osób zainteresowanych praniem pieniędzy. Tempo transakcji i używanie wielu opcji przetwarzania płatności sprawiają, że biznes gier jest szczególnie wrażliwy na takie działania.

W wyniku tego wiele początkowych decyzji handlowych i proceduralnych dyrektora ma bezpośrednio na celu walkę z tym zagrożeniem lub ochrona zostaje wzmocniona jako produkt uboczny ogólnego podejścia handlowego i biznesowego oraz strategii przyjmowanej przez biznes.

WSZYSCY pracownicy przejdą szkolenie na temat wskaźników prania pieniędzy, takich jak, między innymi:

  • nietypowe zakłady
  • podejrzane wpłaty i wypłaty (rozmiar i częstotliwość)
  • zasady dotyczące danych kart płatniczych
  • problemy z weryfikacją klienta i kradzież tożsamości
  • Powiązanie kont/księgowość wielokrotna

Wszystkie przypadki podejrzanych prób prania pieniędzy muszą zostać zgłoszone do MLRO, ale podejrzliwość nie może zostać przekazana klientowi i wszelkie dalsze czynności wymagają zgody. MLRO jest potem odpowiedzialne za współpracę w ramach przesyłania raportów podejrzanej aktywności i uzyskiwanie zgód od NCA/UKFIU, jeśli to zasadne. Dopilnuje również, żeby wszystkie potrzebne zapisy zostały zachowane dla powiązanych raportów.

Firma wprowadzi PEŁNĄ politykę „Poznaj swojego klienta”. To pomoże poradzić sobie nie tylko z zagrożeniem prania pieniędzy, ale ogólnie z oszustwami. Klientom będzie się doradzać, przy rejestracji i ogólnie podczas obsługiwania operacji innych niż transakcje w witrynie, że Firma będzie wykorzystywać narzędzia weryfikacji online i w przypadkach, w których nie uda się nam spełnić kryteriów, potrzebny będzie dokument tożsamości oraz dokumenty potwierdzające adres zamieszkania.

Other key decisions that will enhance these protections include setting period thresholds/velocities for withdrawals to include at outset the requirement for checks and director approval prior to processing card withdrawals and bank transfers of over 3000 EUR in one single transaction, a maximum of 3 (three) daily withdrawals and an overall maximum daily withdrawal of 9000 EUR.

Akceptowane standardy branżowe zawsze prowadzą do stosowania wzmocnionej należytej staranności (wymaganie uzyskania dalszego potwierdzenia adresu i dokumentu tożsamości) w przypadku wypłat przekraczających 3000 EUR realizowanych w ciągu 24-godzinnego okresu i w wysokości 9000 EUR w okresie 90 dni. Prosta weryfikacja online NIE będzie akceptowana w takich warunkach.

Firma nie obsługuje żadnych transakcji gotówkowych, aby zmniejszyć ryzyko płatności fałszywymi pieniędzmi.

Systemy będą działać tak, by zapisywać wszystkie transakcje danego konta. Historie kont będą podlegać programowi regularnych, stałych kontroli pod kątem oszustw i wskaźników społecznej odpowiedzialności. W przypadku wykrycia nietypowych zakładów i wygranych, zostaną one dokładanie sprawdzone pod kątem historii, by mieć pewność, że załoga nie jest w zmowie z klientami lub nie działa niezgodnie z prawem.

Firma prowadzi również rejestr tych klientów, których ocenia jako ryzykownych lub zajmujących wysokie stanowiska polityczne. Te konta będą sprawdzane dokładniej i częściej.

Ogólnie w przypadkach rozpoznania wśród pracowników nielegalnego lub nieodpowiedniego zachowania, wdrożone zostaną procedury dochodzeniowe i dyscyplinarne określone w umowach zatrudnienia, zgodnie z dyrektywami prawa pracy oraz potrzeba częstszego stosowania poważniejszych środków, na przykład zawieszenia — w przypadku gdy np. podejrzewa się nielegalne transakcje, jako że te czynności należą do standardowych obowiązków pracowników.

SEKCJA 3 — BEZPIECZEŃSTWO I MONITOROWANIE

Konieczne jest wprowadzenie odpowiednich procedur monitorowania we wszystkich biznesach związanych z grami — w odniesieniu do obiektu, wyposażenia, ludzi, komunikacji i transakcji. Firma wprowadzi szeroki wachlarz środków i procedur, by zapewnić ochronę i bezpieczeństwo na tych obszarach.

Firma zainstalowała technologię zapisu rozmów telefonicznych. Ma to liczne korzyści, m.in.:

  • - szkolenie załogi;
  • - gwarancję dokładności zakładu (czas i złożenie zakładu) i danych transakcji;
  • - ochronę reputacji klienta i marki;
  • - wprowadzenie solidnych i regularnych procedur monitorowania, które będą chronić przed zmowami między pracownikami a klientami i zniechęcać do nich.

Ochrona danych oraz bezpieczeństwo oprogramowania i sprzętu zwykle są ważną kwestią dla każdej firmy, w której transakcje i dane są prowadzone zdalnie. W związku z tym Firma wprowadzi nadrzędną politykę „Zaszyfruj wszystko, co da się zaszyfrować”. Dostęp do wspólnych dysków będzie surowo ograniczony i monitorowany, a także chroniony hasłem, jeśli to konieczne. Rozwiązania/procedury dotyczące przechowywania danych i kopii zapasowych są wprowadzone po to, by dane klientów nie były dostępne dla osób z zewnątrz i aby chronić przed utratą danych.

SEKCJA 4 — ODPOWIEDZIALNE RELACJE Z KLIENTAMI I BIZNESAMI

Firma opublikuje na swojej stronie Regulamin i Ogólne zasady. Będzie w nich konkretne nawiązanie do nieuczciwych działań, wcześniejszej wiedzy o wyniku lub w przypadku wykrycia prawdopodobieństwa wystąpienia podejrzanych zachowań i ustawiania meczów. Określone zostaną czynności, które możemy podjąć w przypadku podejrzenia lub wykrycia oszustwa, a także stopień naszej współpracy z osobami nadzorującymi oraz organami zarządzającymi sportem w takich sytuacjach. Umożliwi to transparentną komunikację z klientami w takich przypadkach.

Jednakże dyrektor przyznaje, że w przypadku podejrzenia lub wykrycia poważnych działań przestępczych ani on, ani załoga nie mogą zdradzać podejrzanym informacji o podejrzeniach lub trwającym dochodzeniu; w niektórych przypadkach wymagane będą inne działania. Wprowadzone zostaną odpowiednie szkolenia dla pracowników oraz procedury eskalacyjne.

Firma podejmie wszystkie niezbędne środki, by zapewnić prawidłowe relacje z innymi biznesami. Wiąże się to ze standaryzowanym podejściem należytej staranności, któremu często towarzyszą umowy o zachowaniu poufności, jeśli to konieczne. Wymaga to domyślnego ujawniania praw własności do struktur zarządzania, szczegółów obejmujących dane założycielskie i rejestracyjne, danych adresowych i kontaktowych. Szczegóły takich dochodzeń będą zapisywane i umieszczane w szablonach.