<a href="https://www.livechatinc.com/chat-with/12226866/" rel="nofollow">Chat with us</a>, powered by <a href="https://www.livechatinc.com/?welcome" rel="noopener nofollow" target="_blank">LiveChat</a>

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ο διευθυντής της Dux Group N.V. (εφεξής «Εταιρεία») έχει μακρά εμπειρία στη διασφάλιση των επιχειρήσεων τυχερών παιχνιδιών έναντι της εγκληματικής κατάχρησης και στην εφαρμογή εκτεταμένων διαδικασιών έναντι της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στα εκτεταμένα προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού.

Η ενίσχυση των μελλοντικών προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει μέσω της γνώσης των δεικτών για έσοδα από εγκλήματα και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνήθως εντοπίζονται σε περιβάλλοντα τυχερών παιχνιδιών, ιδιαίτερα σε περιβάλλον συναλλαγών χωρίς την φυσική παρουσία κάρτας ή πελάτη.

Ο διευθυντής είναι πλήρως ενήμερος για όλες τις πτυχές του νόμου για τα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες και τις ευθύνες του και είναι σε άριστη θέση για να μεταδώσει τη γνώση των μέτρων και των απαιτήσεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έχοντας διασφαλίσει μεγάλες απομακρυσμένες και μη απομακρυσμένες επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών σε αυτόν τον τομέα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΑΠΑΤΗΣ

Τα περιβάλλοντα τυχερών παιχνιδιών στοχοποιούνται συχνά από εκείνους που επιθυμούν να ξεπλύνουν χρήματα. Η ταχύτητα των συναλλαγών και η χρήση πολλαπλών επιλογών επεξεργασίας πληρωμών καθιστούν τις επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών ιδιαίτερα ευάλωτες σε αυτήν τη δραστηριότητα.

Κατά συνέπεια, πολλές από τις αρχικές εμπορικές και διαδικαστικές αποφάσεις του διευθυντή είτε απευθύνονται άμεσα στην καταπολέμηση αυτής της απειλής είτε ενισχύουν τα μέτρα προστασίας ως επακόλουθο της συνολικής εμπορικής και ανταλλακτικής προσέγγισης/στρατηγικής που ακολουθεί η επιχείρηση.

ΟΛΟ το προσωπικό θα εκπαιδευτεί σε δείκτες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως (μεταξύ άλλων):

  • Ασυνήθιστα μοτίβα στοιχημάτων.
  • Ύποπτα μοτίβα κατάθεσης και ανάληψης (μέγεθος και συχνότητα).
  • Αξιοπιστία δεδομένων καρτών.
  • Θέματα επαλήθευσης πελατών και κλοπή ταυτότητας.
  • Σύνδεση λογαριασμού/πολλαπλή λογιστική.

Όλες οι περιπτώσεις ύποπτων προσπαθειών για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πρέπει να αναφέρονται στον τον υπεύθυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (MLRO) αλλά αυτή η υποψία δεν πρέπει να διαβιβάζεται στον πελάτη και οι περαιτέρω ενέργειες πρέπει να αναμένουν τη συγκατάθεση. Στη συνέχεια, ο MLRO είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία, την υποβολή αναφορών ύποπτων δραστηριοτήτων και τα αιτήματα συγκατάθεσης από, στην Εθνική Εγκληματολογική Υπηρεσία (NCA)/Μονάδα οικονομικού εγκλήματος του ΗΒ (UKFIU) όπου και όταν χρειάζεται. Θα διασφαλίσει επίσης ότι τηρούνται τα κατάλληλα μητρώα για όλες τις σχετικές αναφορές.

Η Εταιρεία θα εφαρμόσει μια ΠΛΗΡΗ πολιτική «Γνωρίστε τον Πελάτη σας». Αυτό θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση όχι μόνο των απειλών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά άλλων απειλών απάτης γενικώς. Οι πελάτες θα ενημερώνονται κατά την εγγραφή και γενικά στον υποστηρικτικό ιστότοπο όπου δεν διενεργούνται συναλλαγές, ότι η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί διαδικτυακά εργαλεία επαλήθευσης και ότι σε περιπτώσεις που δεν είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε τα κριτήρια, θα ζητηθούν έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας και διεύθυνσης.

Άλλες βασικές αποφάσεις που θα ενισχύσουν αυτές τις προστασίες περιλαμβάνουν τον καθορισμό περιόδων για όρια/ταχύτητες αναλήψεων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν από την αρχή την απαίτηση ελέγχων και έγκριση διευθυντή πριν από την διεργασία αναλήψεων καρτών και τραπεζικών εμβασμάτων άνω των 3.000 ευρώ σε μία μόνο συναλλαγή, το πολύ 3 (τρεις) καθημερινές αναλήψεις και συνολική μέγιστη ημερήσια ανάληψη 9.000 ευρώ.

Τα αποδεκτά πρότυπα της βιομηχανίας που θα οδηγούν πάντα στην ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια (η απαίτηση για περαιτέρω απόδειξη ταυτότητας και διεύθυνσης) θα είναι αναλήψεις άνω των 3.000 EUR σε μία μόνο 24ωρη περίοδο και 9.000 EUR σε περίοδο 90 ημερών. Απλή διαδικτυακή επαλήθευση ΔΕΝ θα είναι αποδεκτή σε αυτές τις συνθήκες.

Η επιχείρηση επίσης δεν θα δεχτεί μετρητά, μειώνοντας τους κινδύνους που σχετίζονται με τα πλαστά χρήματα.

Συστήματα θα λειτουργούν για την καταγραφή όλων των συναλλαγών για έναν λογαριασμό. Αυτά τα ιστορικά στοιχεία των λογαριασμών θα υπόκεινται σε πρόγραμμα τακτικών και συνεχών ελέγχων έναντι δεικτών απάτης και κοινωνικής ευθύνης. Όπου εντοπίζονται ασυνήθιστα μοτίβα στοιχημάτων και μοτίβα νίκης, αυτά θα αντιπαραβάλλονται επίσης με το ιστορικό κλήσεων για να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό δεν συμπράττει με πελάτες ή δεν ενεργεί παράνομα.

Η Εταιρεία θα τηρεί επίσης μητρώο πελατών που προσδιορίζει ως υψηλού κινδύνου ή πολιτικά εκτεθειμένους. Αυτοί οι λογαριασμοί θα υπόκεινται σε μεγαλύτερο έλεγχο και συχνότητα ελέγχων.

Σε γενικές γραμμές, όπου εντοπίζεται παράνομη ή ανάρμοστη συμπεριφορά από το προσωπικό, θα ακολουθήσουν εκείνες οι διερευνητικές και πειθαρχικές διαδικασίες που περιγράφονται στις συμβάσεις προσωπικού, όπως απαιτείται από τις οδηγίες του εργατικού δικαίου και από την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερης ετοιμότητας μέτρα, όπως η αναστολή, για παράδειγμα, όταν υπάρχουν υποψίες συναλλακτικής απάτης και οι εν λόγω δραστηριότητες αποτελούν ένα τυπικό μέρος της περιγραφής της εργασίας ενός υπαλλήλου.

ΤΜΗΜΑ 3 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν κατάλληλες διαδικασίες παρακολούθησης σε οποιαδήποτε επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών σε χώρους, εξοπλισμό, άτομα, επικοινωνίες και συναλλαγές. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει μια σειρά μέτρων και διαδικασιών για τη διασφάλιση της ασφάλειας σε αυτούς τους τομείς.

Η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει την τεχνολογία καταγραφής κλήσεων. Αυτό έχει πολλά οφέλη που περιλαμβάνουν:

  • Εκπαίδευση προσωπικού.
  • Διασφάλιση της ακρίβειας των στοιχημάτων (χρονισμός και υποβολή) και δεδομένων συναλλαγών.
  • Προστασία φήμης πελατών και επωνυμίας.
  • Εφαρμογή αυστηρών και συχνών διαδικασιών παρακολούθησης που θα προφυλάσσουν και θα αποτρέπουν τη συμπαιγνία μεταξύ προσωπικού και πελατών.

Η προστασία των δεδομένων και η ασφάλεια του λογισμικού και του υλικού είναι γενικά πρωταρχικής σημασίας για κάθε επιχείρηση όπου οι συναλλαγές και τα δεδομένα καταγράφονται σε περιβάλλον χωρίς προσωπική συναλλαγή. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία θα εφαρμόσει μια γενική πολιτική «Κρυπτογράφηση του ό,τι μπορεί να κρυπτογραφηθεί». Η πρόσβαση σε κοινόχρηστους δίσκους θα είναι αυστηρώς περιορισμένη και θα παρακολουθείται και, όπου απαιτείται, θα προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Υπάρχουν λύσεις/διαδικασίες αποθήκευσης δεδομένων και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα των πελατών δεν είναι προσβάσιμα σε εξωτερικά μέρη και αποτρέπουν αξιόπιστα την απώλεια δεδομένων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Εταιρεία θα δημοσιεύει Γενικούς Κανόνες, Όρους και Προϋποθέσεις στον ιστότοπό της. Τα παραπάνω θα κάνουν συγκεκριμένη αναφορά σε δόλια δραστηριότητα, προηγούμενη γνώση ενός αποτελέσματος ή του πιθανού αποτελέσματος ενός συμβάντος και ζητήματα που σχετίζονται με στημένα παιχνίδια και τα ύποπτα συμβάντα. Θα αναφέρουν λεπτομερώς τις ενέργειες που ενδέχεται να κάνουμε όταν υπάρχει υποψία ή εξακρίβωση απάτης και θα αναφέρουν λεπτομερώς τον βαθμό στον οποίο θα συνεργαστούμε με ρυθμιστικές αρχές και διοικητικές αρχές αθλημάτων για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Αυτό θα επιτρέψει σε γενικές γραμμές μια διαφανή διαδικασία επικοινωνίας με τους πελάτες σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ωστόσο, ο διευθυντής αναγνώρισε ότι σε περίπτωση υποψίας ή ταυτοποίησης σοβαρής εγκληματικής δραστηριότητας, είναι επίσης υποχρέωση αυτού και του προσωπικού να μην ενημερώνουν τους υπόπτους για αυτήν τη δραστηριότητα όσον αφορά τις υποψίες και τις επακόλουθες έρευνες και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, θα απαιτηθούν εναλλακτικές προσεγγίσεις. Θα υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες εκπαίδευσης του προσωπικού και αναφοράς των θεμάτων σε ανώτερο επίπεδο.

Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ορθότητα των σχέσεών της με άλλες επιχειρήσεις. Αυτό θα συνεπάγεται την τυποποιημένη προσέγγιση δέουσας επιμέλειας που συχνά συνοδεύεται από Συμφωνίες Μη Γνωστοποίησης, όπου ενδείκνυται. Αυτό θα απαιτήσει την προεπιλεγμένη αποκάλυψη των δομών ιδιοκτησίας και διαχείρισης, στοιχεία σύστασης εταιρείας, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας. Θα δημιουργηθούν πρότυπα από τις λεπτομέρειες αυτών των ερευνών και θα τηρούνται αρχεία.